top of page

Projekty

Názov projektu

Inovácia technologického vybavenia spoločnosti MÄSO-TATRY s.r.o.

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zavádzanie nových technológií, ktoré umožnia zefektívnenie samotného procesu spracovania mäsa a výroby mäsových produktov, prispejú k vyšše​j kvalite výrobkov, k zníženiu energetickej náročnosti výroby a k ekologizácii. Projekt je zameraný na zvýšenie efektivity v procese výroby, ktorá využíva výsledky výskumu v oblasti potravinárskych strojov a technológií. Cieľom projektu je aj rozvoj a rast žiadateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby. Zavedenie inovatívnej technológie bude mať takto pozitívny dopad na hospodárske výsledky žiadateľa, čo umožní ďalšie investície do jeho rozvoja a zvyšovania konkurencieschopnosti.

bottom of page